תנאי שימוש

כללי

 1. חברת פיוזינג יהלום בע"מ, ח"פ 516340791 ("החברה"), מתמחה בכל הקשור למשאב האנושי, תפעול, פיתוח הדרכה  והטמעת מערכות ניהול לארגונים קטנים ובינוניים.
 2. תנאי השימוש המוצגים להלן  ("תנאי השימוש" או "ההסכם") מסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש (כהגדרתו להלן) ביחס לשימוש באתר (כהגדרתו להלן).
 3. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
 4. השימוש באתר מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר או בחלק ממנו.
 5. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה והם באים להוסיף עליהם.
 6. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
 7. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירוש האמור בתנאי השימוש.
 8. מדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות") זמינה ב https://www.fusingus.co.il/privacy ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

2. הגדרות

למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה לצידם, אלא אם נכתב מפורשות אחרת:

 1. "האתר" – אתר תדמיתי המשולב גם כאתר מכירות ומשמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים ושירותים (להלן: "הערכה" ו/או "הערכות" ו/או "המוצר" ו/או "המוצרים" ו/או השירות ו/או השירותים).
 2. "משתמש" או "משתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו בחנות או באתר החברה.


3.התחייבות המשתמש

המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאתר:

 1. העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר;
 2. אין לרשום אדם אחר ו/או לרכוש בשם אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

ההרשמה כמשתמש או/ו רכישת מוצרים או/ו שירותים באתר מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

4. החנות של FUSING

 1. ה"מוצרים" או/ו "השירותים" עשויים להשתנות מעת לעת, על תוכנם, היקפם או הנתונים המוצעים בהם.
 2. ערכות הדרכה
 • קיימות ערכות שונות ומגוונות הכוללות מרכיבים שונים (כגון: רעיונות למאמרים, סרטונים, תרגילים, מצגות, הפניות וכיו"ב), מהם ניתן להתרשם בעמוד "המוצר".  
 • הערכות המוצעות נועדו למנהלים ומנהלות אשר יש להם ידע בסיסי קודם בהנחיה ובהדרכה והן פותחו על מנת להקל על תהליך פיתוח ההדרכה.


     3.הסדנאות שלנו

 • מוצעים שירותי הדרכה וייעוץ כחלק ממערך השירותים של חברת FUSING.

     4.פורמטים

 • כל פורמט כולל מרכיבים שונים, מהם ניתן להתרשם בעמוד "המוצר".  
 • הפורמטים המוצעים נועדו למנהלים ומנהלות והם פותחו על מנת להקל על תהליך פיתוח הנושא המבוקש.


5. רישיונות שימוש

 1. יש להשתמש בערכה או/ו בכל חומר אחר המוצע באתר באמצעות רישיונות שימוש כחוק לתוכנות Office, Word, PP, Photoshop. ברכישת הערכה המשתמש מצהיר שהוא בעל רישיונות שימוש חוקיים בתוכנות אלו, בעזרתן ניתן לקרוא חלקים מערכות ההדרכה או/ו חלקים מהקבצים שיישלחו למשתמש.
 2. מכלול החומרים ו/או המידע המופיע באתר נכתבו ונערכו תוך שימוש בתוכנות בעלות רישיון בלבד.
 3. תמיד לפני השימוש בתכני האתר או/ו בתכני הערכה יש לבדוק תחילה מה הן זכויות היוצרים החלות על כל חומר וחומר ולקבל או/ו לרכוש את רשותו של בעל זכויות היוצרים, לרבות שימוש בסרטונים, קישורים ("לינקים") מאמרים, תרגילים, רעיונות וכד'.


6.תשלום עבור מוצרים 

 1. גובה התשלום עבור המוצרים או/ו השירותים יתבצע בהתאם למוצר או/ו השירות הרצוי על ידי המשתמש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור המוצר או/ו השירות (כולם או חלקם). שינתה החברה את גובה התשלום, תפרסם הודעה על שינוי כאמור ושינויים כאמור יחולו החל מהתאריך הקובע עליו תודיע החברה בפרסום הרלוונטי.
 2. מחירי המוצרים או/ו השירותים באתר אינם כוללים דמי משלוח והם יפורטו ויתעדכנו מעת לעת באתר החברה.


7. רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת המוצרים, המשתמש יזין בטופס הזמנה המקוון באתר את פרטיו. 
 2. בשדות שמסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המשתמש את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המשתמש יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי.
 6. רק לאחר אישור חברת האשראי, כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב המשתמש עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי, כפי שיובהר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים באתר.
 7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המשתמש, יהוו אסמכתא לנכונות הפעולות.


8.אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת PayPal וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 2. אם יבחר המשתמש להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המשתמש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המשתמש לשלם באמצעות PayPal, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים, רק לאחר קבלת אישור מ-PayPal. השימוש וקבלת האישור מ- PayPal,כפופים לתנאי השימוש של אתר PayPal.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המשתמש, תינתן הודעה מתאימה למשתמש כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון PayPal או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המשתמש לשם השלמת העסקה או ביטולה.


9. ביטול רכישת המוצרים והחזרים כספיים

  1. ביטול עסקה וקבלת החזר כספי יתאפשרו רק לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@fusingpeople.com, ובלבד שביטול כאמור התבצע תוך 2 ימי עסקים מיום השלמת העסקה באתר בניכוי 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך משיניהם בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי, אם יהיו כאלה ובתנאי שהמוצרים טרם נשלחו למשתמש בין אם בדואר אלקטרוני, בין אם הורדו באתר ובין אם בדואר ישראל.
  2. מובהר בזאת כי בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, לא תתאפשר החזרה של המוצרים הנמכרים באתר.

                3. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול, ולכן מרגע שליחת ערכות ההדרכה העסקה איננה ניתנת לביטול.


10.הגבלת אחריות

 1. בכוונת החברה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 2. החברה אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר או מאתרים אחרים המפנים לאתר, האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 3. החברה אינה אחראית לאופי ביצוע הפעילויות ולאופי ההנחיה, גם אם נעשתה בעזרת "ערכות ההדרכה" אשר נרכשו ממנה.
 4. המשתמש מבין ומודע שהרעיונות המוצעים באתר ובערכה הנו באחריותו הבלעדית ואין ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה או/ו מי מטעם חברת FUSING.
 5. אחריות בסעיפים 9.2 ו- 9.3 לעיל תהא רלוונטית לכל הסוגים- אחריות מקצועית, צד ג' וכיו"ב.
 6. ויודגש בעצם רכישת הערכה מוותר המשתמש מראש על כל תביעה ו/או דרישה או/ו טענה בגין כל נזק שעלול להיגרם לו מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה או/ו כותב הערכה.
 7. הגבלת אחריות: גם אם, חלילה, ייקבע בית המשפט כי נגרמה למשתמש נזק מכל מין וסוג שהוא, מסכים בזאת המשתמש, כי סכום הפיצוי המקסימלי לו הוא יהיה זכאי הוא עלות הערכה שרכש ולא יותר מכך.  
 8. למען הסדר הטוב, מומלץ בזאת לרוכש הערכה לבטח עצמו באמצעות ביטוחים מקצועיים טרם שעסק בהנחיית סדנאות והדרכות.


11. היעדר אחריות לקישורים יוצאים

 1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

12.הודעה על תוכן מפר 

 1. אם נתקלת בתוכן המפר כל דין נודה לך אם תפנה את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני info@fusingpeople.com.

13.קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם בבעלות החברה.
 2. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש בערכה או/ו השירות אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש במוצר הנרכש ו/או בחלקים מתכולתו לאדם אחר כלשהו. 
 3. ברכישת ערכות הדרכה / מארזי הדרכה יודגש כי אין להעבירה לאדם אחר שלא בהסכמת הנהלת האתר בכתב ומבלי שהאדם האחר שילם עבור הערכה ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה והוא קיבל אותם על עצמו.
 4. המידע והחומרים המוצעים באתר או/ו בערכות ההדרכה אינם המצאות, אך יחד עם זאת הנם מהווים רקע לעיון וריכוז התכנים ממקורות שונים. המקורות השונים מוגנים בזכויות יוצרים הן של בעלי האתר או/ו של מקורות שונים ותמיד לפני שימוש במקורות או/ו בערכות יש לבדוק מה הם זכויות היוצרים של כל תוכן ותוכן ולקבל את רשותו של בעל זכויות היוצרים ו/או בעל הקניין הרוחני הרלוונטי.
 5. סידור הערכות, הגשתן והרעיונות בהן הנן פרי יצירתה של חברת FUSING. ערכת ההדרכה מיועדת לשימוש המשתמש הרשום בחשבונית בלבד. יובהר כי  הפצת ו/או העברת הערכה ו/או חלקים ממנה הנה אסורה. הפצה והעברה של חומר כאמור מהווה בין היתר הפרת יוצרים ועוולה מסחרית או/ו עבירה על כל דין או/ו נוהג והחברה שומרת לעצמה את הזכויות לפנות לערכאות משפטיות כנגד כל מי שייפגע בזכויותיה.
 6. הערכה המוצגת תחת "ערכות ההדרכה" להלן וההפניות בה (ללינקים, תרגילים, מאמרים, סרטונים וכד') מהווה אוסף של רעיונות והמלצות להדרכה – אך איננה משקפת קנייה או מכירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני בהפניות המוזכרות וכל פעולה הכוללת שימוש בחומרים אלו או הצגתם בסדנה דורשת בדיקה מקדימה של המשתמש מול בעלי הזכויות. 
 7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.


14.שינוי תנאי ההסכם; סיום ההסכם

 1. החברה רשאית לשנות או להשהות את תנאי הסכם זה בכל עת. שינתה החברה את תנאי השימוש, תודיע על כך למשתמשים ויחולו תנאי השימוש המעודכנים החל מהמועד הקבוע לכך בפרסום הרלוונטי.
 2. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של 30 ימים למשתמש. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה בעקבות הפרה של הוראות ההסכם באופן מידי על ידי הודעה למשתמש, ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש לעניין זה.


15.המחאת זכויות

 1. המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה, בלי קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ברישיון לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של החברה כלפי המשתמש לפי הסכם זה.

16.שרות לקוחות ותמיכה

 1. פיוזינג מעניקה שירות לקוחות ותמיכה בערוצים הבאים: (א) דואר אלקטרוני, בכתובת info@fusingpeople.com; (ב) טופס יצירת קשר, המופיע בעמוד "צרו קשר" באתר; ו-(ג) צ'אט בווטסאפ. מענה לכל פנייה יינתן עד 24 שעות לכל היותר. שירות הלקוחות והתמיכה ניתנים במהלך השעות 18:00-09:00 בימי העסקים הרגילים.


17.ברירת דין וסמכות שיפוט

 1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.
 2. אי ציות או/ו אי קיום תנאי מתנאי השימוש יקנה לחברה את האפשרות לתבוע או/ו לדרוש פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 15,000 + מע"מ.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: info@fusingpeople.com
עודכן לאחרונה בדצמבר 2021.